SamplePreparation

آماده سازی نمونه ها

کلیه مراحل آماده سازی از بدو ورود نمونه تا قبل از انجام آزمون در این واحد انجام می شود. آماده سازی صحیح و دقیق نمونه یکی از عوامل بسیار مهم در انجام تست می باشد. آزمایشگاه متالورژی کالوپ با  دارا بودن دانش و مهارت در انجام این کار به همراه پرسنل مجرب و کارآزموده و تجهیزات مدرن در انجام امر آماده سازی نمونه فعالیت می نماید

در این مرکز، آماده سازی برای طیف وسیعی از نمونه ها ی مواد فلزی انجام پذیر است. آزمایشگاه آماده سازی قابلیت آماده سازی نمونه بر اساس استانداردها را دارا بوده و برای این امر از تجهیزات مناسب استفاده می نماید


سيستم بر اساس الزام استاندارد هاي آماده سازی مجهز گرديده و تمامی دستگاهها بطور خاص برای یک آزمون مشخص طراحی شده است .

 

تجهیزات ذکر شده عبارتند از :


1 - دستگاه اره نواري


2 - دستگاه اره لنگ


3 - دستگاه پرس هيدروليك


4 - دستگاه فرز یونیورسال


5 - دستگاه سنگ مغناطيسي


6 - دستگاه تخصصی ايجاد ناچ نمونه ضربه


7 - پاليش كوانتومتري


8 - دستگاه جوش


9 - دستگاه برش استیلن


10 - دستگاه كاتر متالوگرافي


مهم ترین خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه آماده سازی نمونه


- آماده سازی نمونه های کشش تخت
- آماده سازی نمونه های کشش جوش
- آماده سازی نمونه های خمش معمولی و جوش
- آماده سازی نمونه های ضربه معمولی و جوش
- آماده سازی نمونه های تست Nick Break
-
آماده سازی نمونه های متالوگرافی  
- آماده سازی  نمونه های ماکروگرافی معمولی و جوش
- ایجاد ناچ V شکل برای نمونه های ضربه بروش چارپی

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است