ابعاد نمونه های آزمون های مکانیکی

 

در جدول زیر ابعاد نمونه های آزمون های پژوهشی مکانیکی ذکر شده است.اگر نمونه شما الزامات ذکر شده در جداول زیر را تامین نمی کند، لطفاً با ما تماس بگیرید. نمونه های با ابعاد بزرگتر از آنچه که در زیر آورده شده است مشکلی ایجاد نخواهد اما هزینه های ماشین کاری نمونه ها را افزایش خواهد داد.

                                                       

 

 

Pipe

Bar

Plate

Sheet

نوع آزمون پژوهشی

لوله

میلگرد

(ورق با ضخامت بیشتر از 3 میلیمتر)

(ورق با ضخامت کمتر از 3 میلیمتر)

طول 2 سانتی متر

طول 2 سانتی متر

2*2 سانتی متر مربع

2*2 سانتی مترمربع

کوانتومتری

5 سانتی متر و نکته 5 مطالعه شود

طول 26 سانتی متر و نکته 1 مطالعه شود.

35*35 سانتی متر

35*35 سانتی متر

کشش

نکته 5 مطالعه شود.

نکته 5 مطالعه شود.

طول 10 سانتی متر با مقطع کامل

---

---

---

تخت کردن

نکته 3 مطالعه شود.

نکته 3 مطالعه شود.

نکته 3 مطالعه شود.

نکته 3 مطالعه شود.

خمش

طول 10 سانتی متر

طول 25 سانتی متر

نکته4 مطالعه شود.

---

ضربه شارپی

 

نکات :

                   

نکته 1: میلگرد یا سیم با قطر زیر 7 میلیمتر، نیازمند طولی معادل 40 سانتی متر می باشد.

         

نکته 2: لوله ها تا ضخامت 85 میلیمتر، نیازمند طولی معادل 38 سانتی متر و لوله ها با ضخامت بیشتر از آن ها نیازمند طولی معادل 15 سانتی متر می باشند.

نکته 3: الزامات ابعادی بسته به اندازه و مشخصه نمونه متفاوت است اما طول 30 سانتی متر مناسب است.

       

نکته 4: طول 10 سانتی متر و عرض 10 سانتی متر در جهت طولی با ضخامت 2.5 میلیمتر مد نظر می باشد.

       

نکته 5: جهت نورد، بر روی نمونه های ارسالی مشخص گردد.و در صورتی که قطر لوله ها کوچکتر مساوی 6 اینچ باشد طول لوله 35 سانتی متر می باشد.

             
                     

 

 

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است