Metalography

آزمايشگاه متالوگرافی

 آزمایشگاه متالورژی کالوپ توانايی انجام بررسی متالوگرافی بر روی مواد مختلف فلزی را دارا می باشند اين بررسی ها توسط ميكروسكوپ های نوری در بزرگ نمايی های مختلف و توسط نرم افزار انجام می پذيرد.

آزمایشگاه متالوگرافی از دو بخش الف)آماده سازی نمونه ها و ب) آزمون متالوگرافی ، تشکیل شده است:

الف ) آماده سازي نمونه متالوگرافي:

نمونه ها طی مراحل زیر برای آزمون متالوگرافی آماده می گردند.

1 - برش نمونه هاي متالوگرافي

2 - مانت نمودن نمونه ها

3 - پاليش نمونه

4 - آشکار ساز های شیمیایی(Etching)

ب ) آزمايشگاه متالوگرافي:

بررسی میکروسکوپی و ماكروسكوپي ساختار ها ، عیوب ریز ساختارها ، عیوب جوش بطور کلی متالوگرافی کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار قابل انجام می باشد . تجهیزات آزمون عبارتند از :

1 - ميكروسكوپ های نوري مجهز به دوربین Askania جهت ميكروگرافي

2 - استريوميكروسكوپ های مجهز به دوربین صاايران و Askania جهت ماكروگرافي

3 - نرم افزار Image Analyser : جهت بررسي هاي متالوگرافي و تعيين ساختار ، درصد فاز ها و تعيين اندازه دانه ها

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است