اندازه نمونه های آزمون متالوگرافی
اندازه نمونه های آزمون متالوگرافیدر جدول زیر اندازه نمونه های آزمون متالوگرافی و سختی سنجی مشخص شده است.

* جهت دانه بندی برای آزمون پژوهشی ورق ها بسیار اهمیت دارد. لطفا همیشه جهت دانه بندی را روی نمونه مشخص نمایید


ضخامت

عرض

نوع آزمون

با هر ضخامتی

*

سختی سنجی میکرو به روش ویکرز

2 میلیمتر

2 سانتی متر

سختی سنجی ماکرو به روش راکولB یا C

1 میلیمتر

2 سانتی متر

سختی سنجی ماکرو به روش ویکرز یا برینل

20 میکرون

با هر طولی

متالوگرافی و بررسی ریز ساختار

با هر ضخامتی

با هر عرضی

تعیین میزان ناخالصی های اکسیدی و سولفیدی

 

 

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است