نمونه کشش
نمونه کششی یک نمونه با سطح مقطع استاندارد است که دو بازو و یک گیج (مقطع) در میانه دارد. بازو ها بزرگ بوده تا بتوانند به راحتی و به صورت محکم توسط گیره ها گرفته شوند، در حالیکه که بخش گیج سطح مقطع کمتری دارد به طوریکه تغییر شکل و شکست در این ناحیه رخ می دهد.

بازو های نمونه کششی می توانند به طرق مختلفی برای اتصال های متفاوت به دستگاه کشش ساخته شوند، به عنوان مثال تولید بازو های طراحی شده برای گیره های دندانه دار، ارزان و آسان است اما تراز نمونه به مهارت تکنیسین ها بستگی دارد. . هر دو انتهای نمونه باید طول و شرایط سطحی یکسانی را دارا باشند.
نمونه ها در آزمایشگاه متالورژی کالوپ به صورت تخت و با سطح مقطع مستطیلی آماده می شوند.

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است