50
تغييرات در آخرين ويرايش استاندارد API 5L
بر اساس آخرين ويرايش استاندارد API 5L معار پذيرش در آزمون كشش تغيير يافته است.

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است