مشخصات نمونه های قابل پذیرش در آزمایشگاه

ابعاد و اندازه نمونه ها
نمونه برای آزمون کشش:
جهت تهیه نمونه کشش حداقل طول نمونه 40 سانتیمتر و در صورت تست ورق عرض نمونه 5 سانتیمتر می باشد .
نمونه برای آزمون خمش :
جهت تهیه نمونه کشش حداقل طول نمونه 30 سانتیمتر و در صورت تست ورق عرض نمونه 5 سانتیمتر می باشد .
نمونه برای آزمون ضربه :
برای نمونه های ضربه حداقل طول نمونه 7 سانتیمتر و عرض آن 2/1 سانتیمتر می باشد .
نمونه برای آزمون سختی سنجی :
حداقل ابعاد نمونه سختی سنجی 5*5 سانتیمتر می باشد .
 نمونه برای آزمون متالوگرافی :
حداقل ابعاد نمونه متالوگرافی 5*5 سانتیمتر می باشد .
نمونه برای آزمون آنالیز شیمیایی :
حداقل ابعاد نمونه آنالیز شیمیایی 5*5 سانتیمتر می باشد .
نمونه برای آزمون خوردگی :
برای نمونه های آزمون HIC , SSC حداقل طول نمونه 20 سانتیمتر و عرض آن 3 سانتیمتر می باشد .
نکته : ابعاد ذکر شده برای آزمون ها فقط برای یک نمونه می باشد بنابراین آزمون هایی که چند سری نمونه نیاز دارند مانند آزمون ضربه یا آزمون های خوردگی مقدار نمونه مورد نیاز با آزمایشگاه هماهنگ گردد .
 


مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است