آزمون کشش

آزمون کشش :

 توسط دستگاه اتوماتيك با مشخصات زیر صورت می پذيرد :

- ساخت کمپانی  Zwick/Roell آلمان

- ظرفیت شصت تن

- مجهز به نرم افزار Test Expert

- رسم گراف توسط نرم افزار

- دقت تا سه رقم اعشار

- داراي Automatic Extensometer براي اندازه گيري دقيق Elongation

- سیستم هیدرولیک برای نگهداری نمونه

- قابلیت انجام آزمون نمونه ها ، با سطح مقطع مختلف

 

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است