آزمون ضربه
آزمون ضربه

آزمون به روش چارپی توسط دستگاه با مشخصه زیر انجام می شود :

 - دستگاه ساخت کمپانی  Zwick/Roell آلمان

- با ظرفیت 450 ژول

- مجهز به نرم افزار Test Expert

- ترسيم  گراف توسط نرم افزار

- اندازه گیری بروش آنالوگ و دیجیتال

- انجام آزمون تا دمای 40- درجه سیلیسیوس

-نمونه سازی توسط تجهیزات تخصصی تست ضربه

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است