مشخصات پذیرش نمونه

آزمون HIC:


- پلیت :


    1- با ضخامت کمتر از 80 میلیمتر : به ابعاد 15×15 سانتی متر (جهت نورد مشخص شود(
   2-
با ضخامت بیشتر از 80 میلیمتر : به ابعاد 25×25 سانتی متر (جهت نورد مشخص شود(
-
لوله :
    1-
با قطر خارجی کمتر از 2 اینچ : مقطعی کامل به طول 20 سانتی متر
   2- با قطر خارجی بیشتر از 2 اینچ : مقطعی کامل به طول 10 سانتی متر.
-
دوره زمانی انجام آزمون پژوهشی HIC به مدت 96 ساعت است .
آزمون SSC :
- پلیت : به ابعاد 15×15 سانتی متر
- لوله : به طول 15 سانتی متر
- دوره زمانی انجام آزمون پژوهشی SSCC به مدت 720 ساعت است .

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است