مشخصات پذیرش نمونه

مشخصات پذیرش نمونه های کوانتومتری پایه های قابل آنالیز در آزمایشگاه  Fe: ، Al ، Cu
 
محدودیت ابعادی: حداقل ابعاد نمونه باید به صورتی باشد که خود نمونه یا مسطح شده آن، سطح دایره ای به قطر 10 میلی متر را به طور کامل بپوشاند
  محدودیت شکلی: در نمونه های بدون مجوز تخریب، علاوه بر محدودیت پایه و ابعاد، محدودیت شکل یا محل مورد نظر مشتری را هم داریم. باید به گونه ای باشد که امکان آماده سازی و اسپارک زدن داشته باشد.

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است