مرجع استاندارد

مواد مرجع استاندارد

  می تواند ضررهای زیادی را به دنبال داشته باشد. با توجه به تنظيم خارج شده دستگاه هاي كوانتومتري، این دستگاه ها نیاز به کالیبره شدن مداوم دارند. جهت کالیبره کردن دستگاه های کوانتومتری نیاز به نمونه های استاندارد متفاوت جهت تایید صحت و دقت اندازه گیری عناصر می باشد

. یکی از خواص نمونه های استاندارد، همگن بودن عناصر موجود در کل نمونه است.

کالیبراسیون توسط بلوک های SUS انجام شده و کنترل عملکرد دستگاه کوانتومتری آزمایشگاه متالورژی کالوپ توسط بلوک های مرجع با گواهینامه بین المللی ،  قبل از انجام آزمون صورت می گیرد.  گواهینامه شامل مقدار عناصر موجود در نمونه به همراه عدم قطعیت آنها می باشد. 

ادامه

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است