جدول پوشش عناصر کوانتومتری


  %Al %Sb %Ar %B %Ca %C %Cr %Co %Cu %Mn %MO %Ni %Nb %N %P %Silicon %S %Tin %Ti %V %Zr
Re12/109 0.0007 ……. ……. 0.0003 1E-04 0.002 0.0021 6E-04 0.0005 0.0059 0.001 0.0046 0.0023 0.005 0.0017 ……. 0.0019 ……. 0.001 0.001 0.0016
RN19/33 0.641 ……. ……. 0.0083 2E-04 0.961 3.37 0.811 0.527 1.46 1.03 3.32 0.546 0.053 0.129 ……. 0.114 ……. 0.144 0.509 0.0461
RG14/165 0.0446 ……. ……. 0.0234 ……. 3.32 0.976 0.012 0.0707 0.226 0.0028 0.876 0.001 ……. 0.0354 ……. 0.0051 ……. 0.0414 0.169 0.0015
RH18/36 0.0161 ……. ……. ……. ……. 1.29 3.96 9.85 0.117 0.269 3.31 0.195 0.0201 ……. 0.0187 …….. 0.0093 ……. 0.0082 3.14 ……..
RH34/1 0.0037 ……. ……. 0.0013 1E-04 0.08 16 0.356 2.09 7.88 0.0499 21.1 0.465 0.142 0.0124 …….. 0.0103 ……. 0.0717 0.039 ……..
BS1981 0.0236 ……. …….. 0.0005 5E-04 0.141 1.2 0.008 0.157 0.478 0.521 0.163 0.0271 0.008 0.0077 …….. 0.0161 ……. 0.0028 0.0022 0.0338

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است