115

شماره حساب

1. حساب جاري سپهر شماره 0102114398000 بانک صادرات شعبه خالد اسلامبولي تهران کد 784 .
2. حساب جاري سيبا شماره0105823252007 بانک ملي شعبه مرکزي ساوه .
3. حساب جاري شماره 83162 بانک تجارت شعبه ساوه کد 14180.

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است