112

پيوند هاي مفيد

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 

 

دانشگاه اراک

دانشگاه

http://www.araku.ac.ir

   

دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبد

دانشگاه

http://www.haeri.ac.ir/

 
   

دانشگاه اردکان

دانشگاه

http://www.ardakan.ac.ir

   

دانشگاه ارومیه

دانشگاه

http://www.urmia.ac.ir

   

دانشگاه اصفهان

دانشگاه

http://www.ui.ac.ir

   

دانشگاه الزهرا(س)

دانشگاه

http://www.alzahra.ac.ir

   

دانشگاه ایلام

دانشگاه

http://www.ilam.ac.ir

   

دانشگاه بجنورد

دانشگاه

http://www.ub.ac.ir

   

دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه

http://www.buqaen.ac.ir

   

دانشگاه بناب

دانشگاه

http://www.Bonabu.ac.ir

   

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه

http://www.basu.ac.ir

   

دانشگاه بیرجند

دانشگاه

http://www.birjand.ac.ir

   

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

دانشگاه

http://www.ikiu.ac.ir

   

دانشگاه پیام نور

دانشگاه

http://www.pnu.ac.ir

   

دانشگاه تبریز

دانشگاه

http://www.tabrizu.ac.ir

   

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دانشگاه

http://www.kgut.ac.ir

   

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مرکز آموزش عالی

http://www.iasbs.ac.ir

   

دانشگاه تربت حیدریه

دانشگاه

http://www.torbath.ac.ir

   

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://www.srttu.edu

   

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه

http://www.modares.ac.ir

   

دانشگاه تفرش

 

http://www.tafreshu.ac.ir

   

دانشگاه تهران

دانشگاه

http://www.ut.ac.ir

   

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

دانشگاه

http://www.uast.ac.ir

   

دانشگاه جهرم

دانشگاه

http://www.jahrom.ac.ir

   

دانشگاه جیرفت

دانشگاه

http://ujiroft.ac.ir

   

دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)

دانشگاه

http://www.abru.ac.ir

   

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

دانشکده

http://www.hmu.ac.ir

   

دانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهران

دانشکده

http://www.m.anaty@wru.ac.ir

   

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه

http://www.hsu.ac.ir

   

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه

http://www.pgu.ac.ir

   

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه

http://portal.khu.ac.ir

   

دانشگاه دامغان

دانشگاه

http://www.du.ac.ir

   

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه

http://www.cmu.ac.ir

   

دانشگاه رازی

دانشگاه

http://www.razi.ac.ir

   

دانشگاه زابل

دانشگاه

http://www.uoz.ac.ir

   

دانشگاه زنجان

دانشگاه

http://www.znu.ac.ir

   

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشگاه

http://www.kazerunsfu.ac.ir

   

دانشگاه سمنان

دانشگاه

http://semnan.ac.ir

   

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دانشگاه

http://www.sjau.ac.ir

   

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه

http://www.usb.ac.ir

   

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه

http://www.sku.ac.ir

   

دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاه

http://www.uk.ac.ir

   

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه

http://www.sbu.ac.ir

   

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه

http://www.scu.ac.ir

   

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

دانشگاه

http://www.azaruniv.ac.ir

   

دانشگاه شیراز

دانشگاه

http://www.shirazu.ac.ir

   

دانشگاه صداوسیما

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://iribu.ac.ir

   

دانشگاه صنایع ومعادن ایران

دانشگاه

http://www.iuim.ac.ir

   

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://www.put.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه

http://www.arakut.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه

http://www.uut.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه

http://wwwbirjandutacir

   

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

دانشگاه

http://www.jsu.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

دانشگاه

http://www.bkatu.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشگاه

http://www.sirjantech.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

دانشگاه

http://www.shhut.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی قم

دانشگاه

http://www.qut.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاه

http://www.kut.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه

http://www.hut.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه

http://www.iut.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه

http://www.aut.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی بابل

دانشگاه

http://www.Nit.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه

http://www.kntu.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه

http://www.sut.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه

http://www.shahroodut.ac.ir

   

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه

http://www.sharif.ir

   

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه

http://www.sutech.ac.ir

   

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه

http://www.atu.ac.ir

   

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه

http://www.iust.ac.ir

   

دانشگاه علم وفناوری مازندران

دانشگاه

http://www.ustm.ir

   

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاه

http://www.sanru.ac.ir

   

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاه

http://www.kmsu.ac.ir

   

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه

http://www.gau.ac.ir

   

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه

http://www.um.ac.ir

   

دانشگاه فرزانگان سمنان

دانشگاه

http://www.fgusemnan.ac.ir

   

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی

http://www.cfu.ac.ir

   

دانشگاه فسا

دانشگاه

http://www.fasau.ac.ir

   

دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

دانشکده

http://www.sunt.ir

   

دانشگاه فنی وحرفه ای

دانشگاه

http://www.tvu.ac.ir

   

دانشگاه قم

دانشگاه

http://www.qom.ac.ir

   

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دانشگاه

http://www.ramin.ac.ir

   

دانشگاه کوثر

دانشگاه

     

دانشگاه گرمسار

دانشگاه

http://www.ugsr.ir

   

دانشگاه گلستان

دانشگاه

http://www.gu.ac.ir

   

دانشگاه گنبد کاووس

دانشگاه

http://www.gonbad.ac.ir

   

دانشگاه گیلان

دانشگاه

http://www.guilan.ac.ir

   

دانشگاه لرستان

دانشگاه

http://www.lu.ac.ir

   

دانشگاه مازندران

دانشگاه

http://www.umz.ac.ir

   

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه

http://www.uma.ac.ir

   

دانشگاه مراغه

دانشگاه

http://www.maragheh.ac.ir

   

دانشگاه ملایر

دانشگاه

http://www.malayeru.ac.ir

   

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

دانشگاه

http://www.qiet.ac.ir

   

دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

دانشگاه

http://www.golbaharusnt.ac.ir

   

دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)

مجتمع آموزش عالی

http://www.Nahgu.ac.ir

   

دانشگاه نیشابور

دانشگاه

     

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه

http://www.hormozgan.ac.ir

   

دانشگاه هنر

دانشگاه

http://www.art.ac.ir

   

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه

http://www.tabriziau.ac.ir

   

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه

http://www.aui.ac.ir

   

دانشگاه هنرشیراز

دانشگاه

http://www.shirazartu.ac.ir
   

 

دانشگاه ولایت

دانشگاه

http://www.velayat.ac.ir

   

دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان

دانشگاه

http://www.vru.ac.ir

   

دانشگاه یزد

دانشگاه

http://www.yazd.ac.ir

   

دانشگاه کاشان

دانشگاه

http://www.kashanu.ac.ir

   

دانشگاه کردستان

دانشگاه

http://www.uok.ac.ir

   

دانشگاه یاسوج

دانشگاه

http://www.yu.ac.ir

   

دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار

دانشکده

http://Khansar-cmc.ac.ir

   

دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب

دانشکده

http://shirazu.ac.ir

   

دانشکده فنی ومهندسی گلپایگان

دانشکده

http://www.gut.ac.ir

   

سجاد

       

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 

http://www.istt.ir/

   

عقیق

 

http://aghigh.ac.ir

   

علامه محدث نوری

       

مجتمع آموزش عالی اسفراین

مجتمع آموزش عالی

http://www.esfarayen.ac.ir

   

مجتمع آموزش عالی بم

مجتمع آموزش عالی

http://www.bam.ac.ir

   

مجتمع آموزش عالی پیامبراعظم(ص)

 

http://www.mpa.medu.ir

   

مجتمع آموزش عالی تربت جام

دانشکده

     

مجتمع آموزش عالی زرند

مجتمع آموزش عالی

info@zarandhec.ir

   

مجتمع آموزش عالی سراوان

مجتمع آموزش عالی

http://www.saravan.ac.ir

   

مجتمع آموزش عالی گناباد

مجتمع آموزش عالی

http://gonabad.ic.ir

   

مجتمع آموزش عالی شیروان

دانشکده

     

مجتمع آموزش عالی لارستان

مجتمع آموزش عالی

http://www.lar.ac.ir

   

مرکز آموزش عالی کازرون

       

مرکزآموزش عالی استهبان

مرکز آموزش عالی

http://www.Estahbanihe.ac.ir

   

مرکزآموزش عالی اقلید

مرکز آموزش عالی

http://www.Eghlid.ac.ir

   

مرکزآموزش عالی شهرضا

مرکز آموزش عالی

http://www.shahreza.ac.ir

   

مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا

مرکز آموزش عالی

http://www.bzte.ac.ir

   

مرکزآموزش عالی لامرد

مرکز آموزش عالی

http://www.lamerdhec.ac.ir

   

مرکزآموزش عالی ممسنی

مرکز آموزش عالی

http://www.mamasaniu.ir

   

مرکز آموزش عالی محلات

مرکز آموزش عالی

http://www.mahallat.ac.ir

   

مرکز پژوهشی مدیریت صنعتی ایران

       

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

http://incubator.gau.ac.ir

   

مرکزآموزش عالی فیروزآباد

مرکز آموزش عالی

http://www.fabad-ihe.ac.ir

   

مرکزآموزش عالی کاشمر

مرکز آموزش عالی

http://www.ihekashmar.ac.ir

   

مرکزرشد واحدهای فناوری دانشگاه کاشان

 

http://roshd@kashanu.ac.ir

   

 

 
 
سایت های معتبر علمی جهان
 

howstuffworks

www.howstuffworks.com

NASA

www.nasa.gov

MIT Technology Review

www.technologyreview.com

Discovery

www.discovery.com

LiveScience

www.livescience.com

ScienceDaily

www.sciencedaily.com

ScienceDirect

www.sciencedirect.com

Space

www.space.com

ScientificAmerican

www.scientificamerican.com

Nature

www.nature.com

popsci

www.popsci.com

SmithsonianMag

www.smithsonianmag.com

TreeHugger

www.treehugger.com

NewScientist

www.newscientist.com

ScienceMag

www.sciencemag.org

RedOrbit

www.redorbit.com

 
 
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مهم

سامانه مدیریت آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی شریف

www.c-labs.sharif.ir

انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

www.surfacesociety.ir

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

www.acco.ir

انجمن سازه های فولادی ایران

www.isss.ir

انجمن صنایع آبکاری ایران

www.iranplating.ir

شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي

www.labsnet.ir

شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو

www.nanolab.ir

 

 

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است