49

تمديد گواهينامه ي ISO/IEC 17025


انجام مميزي براي تمديد گواهينامه ي ISO/IEC 17025 توسط سازمان تائيد صلاحيت ايران صورت پذيرفت و گواهينامه با تائيد آن سازمان مجدد تمديد گرديد.

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است