سختی سنجی ویکرز

سختی سنجی ویکرز

یکی از معیارهای سختی است که بر اساس مقاومت مواد در برابر فروروندهٔ هرمی شکل از جنس الماس سختی آنها را تعیین می‌کند. و به عنوان جایگزینی برای سختی برینل توسعه یافته است.

فروروندهٔ بکار رفته در این روش، الماس هرمی با قاعدهٔ مربع شکل است که سطوح مقابل آن با زاویه ۱۳۶ درجه به یکدیگر می‌رسند. مقدار سختی ماده پس از آزمایش توسط رابطهٔ زیر بدست می‌آید:

         {C}{C} VH={C}{C}        

واحد سختی ویکرز کیلوگرم  بر میلی‌متر مربع است و مقادیر حاصل بصورت xxxHVyy گزارش می‌شوند که xxx میزان سختی و yy نیروی اعمال شده بر فرورونده است.

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است